Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του ΑγροΣΥΣ είναι:

ΣΤΟΧΟΣ 1

Ανάπτυξη

συστήματος συνδυαστικής παρακολούθησης αμπελώνα με αισθητήρια σε UAV και UGV και λήψης αποφάσεων γεωργικών πρακτικών (άρδευση, λίπανση, επιλεκτικός τρυγητός)

ΣΤΟΧΟΣ 2

Ανάπτυξη

συστήματος ασφαλούς πλοήγησης στόλου UAV και UGV σε αμπελώνα με ενσωμάτωση κατάλληλων αισθητηρίων στα οχήματα και αλγορίθμων αναγνώρισης και αποφυγής εμποδίων

ΣΤΟΧΟΣ 3

Κατασκευή

μικρής κλίμακας ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών UAV και UGV για εγκατάστασή τους σε αμπελώνες

ΣΤΟΧΟΣ 4

Κατασκευή

και προγραμματισμός ρομποτικών βραχιόνων για τη σύνδεση των UAV και UGV με την πηγή φόρτισης

ΣΤΟΧΟΣ 5

Ανάπτυξη

ολοκληρωμένου και βέλτιστα διαχειριζόμενου αυτόνομου συστήματος στόλου UAV και UGV

ΣΤΟΧΟΣ 6

Δοκιμές

σε πιλοτικό αμπελώνα για βελτιστοποίηση του συστήματος για μια τουλάχιστον καλλιεργητική περίοδο

ΣΤΟΧΟΣ 7

Διερεύνηση

των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων ενός τέτοιου συστήματος σε μια αμπελοοινική επιχείρηση και ανάλυση αξιοποίησης αποτελεσμάτων για εμπορική αξιοποίηση του συστήματος