Την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 η κοινοπραξία του ΑγροΣΥΣ από Βόλο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σχηματάρι συναντήθηκε στο campus του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εταίροι παρουσίασαν την μέχρι τώρα πρόοδο στα Πακέτα Εργασίας τα οποία ηγούνται, αλλά και τα επόμενα βήματα για το καθένα από αυτά.

Ακολούθησε επίσκεψη στους δύο οικίσκους που θα μετατραπούν στους μικρής κλίμακας ηλιακούς σταθμούς φόρτισης του έργου.