Παραδοτέα

 • Π1.1. Τεχνική έκθεση εγκατεστημένων αισθητήρων (χαρακτηριστικά και σχέδιο εγκατάστασης) (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ6)
 • Π1.2. Τεχνική Έκθεση Πλατφόρμας Λήψης Αποφάσεων (ΑΡΙ, χαρακτηριστικά και αλγόριθμοι) (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)
 • Π1.3. Έκθεση πειραματικών αποτελεσμάτων αμπελώνα (ΓΠΑ, Μ30)
 • Π1.4. Επιστημονική δημοσίευση (ΓΠΑ, Μ30)

 • Π2.1. Τεχνική έκθεση συστήματος πλοήγησης UAV και UGV (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ12, M24, M30)
 • Π2.2. Τεχνική έκθεση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (ΓΠΑ, Μ18)
 • Π2.3. Έκθεση δοκιμών συνδυασμένου στόλου UAV και UGV (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ18, M30)
 • Π2.4. Δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)

 • Π3.1. Σταθμοί φόρτισης (ENTRADE, Μ12)
 • Π3.2. Σύστημα επικοινωνίας σταθμών φόρτισης και οχημάτων (ENTRADE, Μ16, Μ24)
 • Π3.3. Σύστημα συλλογής δεδομένων (ENTRADE, Μ16)
 • Π3.4. Σύστημα λήψης αποφάσεων (ΓΠΑ, Μ16, Μ24)
 • Π3.5. Δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις (ΓΠΑ, Μ30)

 • Π4.1. Τεχνική έκθεση απαιτήσεων του κάθε ρομποτικού βραχίονα (GROB, Μ6)
 • Π4.2. Τεχνική έκθεση των νέων ρευματοληπτών (GROB, Μ12)
 • Π4.3. Τεχνική έκθεση προγραμματισμού των δύο ρομποτικών βραχιόνων (GROB, Μ16, Μ26)
 • Π4.4. Έκθεση πειραματικών δοκιμών ρομποτικών βραχιόνων (GROB Μ20, Μ30)
 • Π4.5. Δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)

 • Π5.1. Τεχνική έκθεση πειραματικών δοκιμών σταθμών φόρτισης (ΓΠΑ, Μ30)
 • Π5.2. Τεχνική έκθεση πειραματικών δοκιμών φόρτισης/εκφόρτισης UGV, UAV και σταθμών φόρτισης (ΓΠΑ, Μ30)
 • Π5.3. Τεχνική έκθεση πειραματικών αποτελεσμάτων του πλήρους συστήματος ΑΓΡΟΣΥΣ (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)
 • Π5.4. Δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις (ΓΠΑ, Μ30)

 • Π6.1. Έκθεση αποτελεσμάτων ΑΚΖ (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)
 • Π6.2. Έκθεση αποτελεσμάτων ΟΤΑ (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)
 • Π6.3. Επιχειρηματικό πλάνο (ΓΠΑ, Μ30)
 • Π6.4. Έκθεση διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (ΙΒΟ-ΕΚΕΤΑ, Μ30)